कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च चे वेतन 5 एप्रिल पूर्वी वितरण करणेबाबत, शासन परिपत्रक (GR)

कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिल चे वेतन 5 एप्रिल पूर्वी वितरण करणेबाबत, शासन परिपत्रक (GR) प्रशासन अधिकारी (आस्थापना) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचेकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.

शासन परिपत्रक येथे पहा