या कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या कालावधीतील वाहन भत्ता अदा करणेबाबत दि. 07/05/24 रोजी परिपत्रक निर्गमित