राज्यातील शाळांना ‘या’ तारखेपासून उन्हाळी सुट्टी जाहीर, शासन परिपत्रक

Maharashtra School Summer Vacation : महाराष्ट्रातील शाळांना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत शिक्षण संचालनालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी एक महत्वाचे परिपत्रक दिनांक 18 एप्रिल 2024 रोजी निर्गमित केले आहे.

संदर्भीय परिपत्रकान्वये शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये एक वाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

या अनुषंगाने राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2024 ची उन्हाळी सुटटी व शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गुरुवार, दिनांक 02 मे 2024 पासून सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे.

तसेच या उन्हाळी सुट्ट्या पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 मध्ये (विदर्भ वगळता) इतर सर्व विभागातील राज्य मंडळाच्या शाळा शनिवार दिनांक 15 जून, 2024 रोजी सुरु करण्यात याव्यात असे सदरील परिपत्रक द्वारे कळवले आहे.

जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील राज्य मंडळाच्या शाळा 30 जून रोजी रविवार येत असल्याने सोमवार दिनांक 01 जुलै 2024 पासून सुरु करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरु असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्त्वाचे शेक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास, विद्यार्थ्यांना सूटी जाहीर करण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घेण्याबाबत कळवले आहे.

शासन परिपत्रक

Leave a Comment