कर्मचाऱ्यांना या दिवसांसाठी भरपगारी ‘सुट्ट्या’ जाहीर, 05 एप्रिल 2024 रोजी शासन निर्णय (GR) निर्गमित

Employees Leave GR : कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आता कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्ट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्या संबंधी राज्य शासनाने दिनांक 05 एप्रिल 2024 रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग द्वारे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक- 2024 करिता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना (कर्मचाऱ्यांना) मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी देण्याबाबत सदरील शासन निर्णय अन्वये विविध कार्यालयांना प्रती द्वारे कळवण्यात आले आहे.

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून 18 वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 च्या परिच्छेद 135(बी) नुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते.

मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले आहे की, काही संस्था/आस्थापना इ. त्यांच्या कामगारांना भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे हे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने दि. 16 मार्च 2024 रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सदर निवडणूकीचे मतदान राज्यात परिशिष्ट-1 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दि.19 एप्रिल 2024, दि.26 एप्रिल 2024, दि. 07 मे 2024, दि.13 मे, 2024 व दि.20 मे 2024 अशा पाच टप्प्यात होणार आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यामध्ये परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्य रीतीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत.

राज्यात तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेलगतच्या भागातील निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना, मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी असे सदरील शासन निर्णय द्वारे विविध कार्यालयांना कळवण्यात आले आहे.

सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना लागू राहिल (उदा. खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.)

अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी केवळ दोन ते तीन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन ते तीन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्यक राहिल. त्या संदर्भात शासन निर्णय पुढे पहा.

शासन निर्णय पहा

Leave a Comment