राज्य शासन सेवेत दि. 01 नोव्हें 2005 व त्यानंतर नियुक्त अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागांकडून दिलासादायक शासन निर्णय (GR) निर्गमित

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना या प्रणालीने २००५ साली १ नोव्हेंबरपासून सुरू केलेल्या आणि त्यानंतर सेवेत पहिल्याच नियुक्त झालेल्या अधिकार्यांच्या सेवानिवृत्तीचा उपाय त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशांत अद्याप जोडला जाणार आहे. या उपायांसाठी, राज्यातील वित्त विभागांनी ३० मे २०२४ रोजी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वित्त विभागाने ३१ ऑक्टोबर २००५ आणि २७ ऑगस्ट २०१४ च्या दिनांकांनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. त्यासोबतच, वित्त विभागाने ३१ मार्च २०२३ च्या दिनांकानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे.

अंशदान निवृत्तीवेतन योजना आणि NPS प्रणालीच्या तत्परतेनुसार, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी आणि त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्याकडून नवीन पदावर नियुक्त करण्यात आले जाते. अशा प्रकरणात, सेवेनिवृत्ती आणि मृत्यू उपदानासाठी योग्य सेवा अटीची ७०३ अंशीची शासकीय कर्मचाऱ्यांची अगोदर सेवा, नवीन पदावर जोडल्याने स्पष्टीकरण करण्यात येते की योग्यता आधारित कसे होणारी आहे.

ह्या निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्याची प्रथम नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्याची सेवा, नवीन पदावर जोडून द्यायची त्याची सेवा, सध्याच्या पदात जोडून देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नमूद केले आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची नियुक्ती नियमितपणे वैध मार्गाने झालीली पाहिजे, अर्थात सदर कर्मचाऱ्यांची संबंधित पदाच्या पदाकरीता सोडवून नियुक्ती केली जावी.

येथे नमूद केले आहे की, सदर कर्मचाऱ्याने नविन पदात केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याची योग्यरित्या परवानगी घेऊन केला जातो. जर कोणीतरी पदाचा परिविक्षाधिन कालावधी पूर्ण झालेला नसेल, तर त्याच्या नवीन किंवा दुसऱ्या पदावर स्थायीकरण केल्यानंतर, पहिल्या पदाच्या परिविक्षाधिन सेवेस सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनाकरीता योग्य सेवा म्हणून ग्राह्य ठरेल असे नमूद केले आहे.

शासन निर्णय पहा

Leave a Comment